Afscheid profeet Samuël – 1 Samuël 11-12 – PDF, audio

Het afscheid van Samuël
Preek 1 Samuël 11-12: En nu, ziet, daar trekt de koning voor uw aangezicht heen, en ik ben oud en grijs geworden, en ziet, mijn zonen zijn bij ulieden; en ik heb voor uw aangezichten gewandeld van mijn jeugd af tot dezen dag toe.

LEESPREEK