U komt belofte toe en kinderen (Handelingen 2)

U komt belofte toe en uw kinderen
Preek Handelingen 2:39: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

Thema preek Handelingen 2: U komt belofte toe en uw kinderen

De belofte voor u en uw kinderen
1. het verband van het vorige vers
2. de inhoud van de belofte
3. het adres van de belofte
4. het voorrecht van de belofte

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst
Psalm 72:1
Psalm 72:3
Lezen Handelingen 2:37-47 (of Genesis 17:1-8)
Psalm 95:1,2,3
Psalm 25:10
Psalm 95:4

Schriftgedeelte over U komt belofte toe en uw kinderen Hand. 2:37-47
En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders ?
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.
En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht !
Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.
En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.
En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.
En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen;
En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had.
En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten;
En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.

Links preek Handelingen 2: U komt de belofte toe, en uw kinderen
Handelingen 2:37: Geprikt in hart
Handelingen 2:37-38: Bekeert u, wordt gedoopt
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Handelingen 2

TERUG PINKSTEREN | HANDELINGEN