Laat af en weet dat Ik God ben · Psalm 46 · zending

Preek: Laat af en weet dat Ik God ben
Psalm 46:11: Laat af, en weet, dat Ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.

Thema preek Psalm 46: Laat af en weet dat Ik God ben

De HEERE regeert!
1. Oproep om te buigen
2. Belofte om te hopen

Schriftlezing preek Laat af en weet dat Ik God ben – Psalm 46
Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.
Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeen;
Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela.
De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten.
God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den morgenstond.
De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt.
De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.
Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht.
Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt.
Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.
De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.

Links preek over Laat af en weet dat Ik God ben – Psalm 46
Ik ben met ulieden al de dagen (Mattheüs 28) – zending
Gepredikt onder alle volken (Lukas 24) – zending
Jezus volgen, hand aan ploeg (Lukas 9) – zending
Meer lezen:
– Kanttekeningen Psalm 46

TERUG PSALMEN