De lofzang gezongen, het Hallel · Preek Mattheüs 26

Preek: De lofzang gezongen – Het Hallel
Mattheüs 26:30: En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.

PDF LEESPREEK

YouTube player

SCHRIFTLEZING Mattheüs 26

30 En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.
31 Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd worden in dezen nacht; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden.
32 Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galiléa.

33 Doch Petrus antwoordende zeide tot Hem: Al werden zij ook allen aan U geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden.
34 Jezus zeide tot hem: Voorwaar Ik zeg u, dat gij in dezen zelven nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.
35 Petrus zeide tot Hem: Al moest ik ook met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen.

THEMA: De lofzang gezongen, het Hallel

Een zingende Zaligmaker
1. Wat er gebeurt
2. Wat de Zaligmaker zingt
3. Wat dat ons te zeggen heeft

FAQ

Wat is het Hallel?

lofzang gezongen hallel

Dat zijn de Psalmen 113-118, de lofzang, gezongen tijdens het Joodse pascha.