Geen mensen behagen (Galaten 1)

Het Evangelie is niet om mensen te behagen
Preek Galaten 1:6-10: Want predik ik nu de mensen, of God ? Of zoek ik mensen te behagen ? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.

Thema preek Galaten 1: Geen mensen behagen (2)

Er is geen ander, er is maar één Evangelie!
1. Het afwijken ervan is verbazingwekkend
2. Het afwijken brengt Gods vloek
3. Het brengen ervan behaagt God

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Galaten 1:6-10:
Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;
Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.
Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.
Want predik ik nu de mensen, of God ? Of zoek ik mensen te behagen ? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.

Links bij preek Galaten 1: Eén Evangelie (2):
Preek Galaten 1: Herkomst Evangelie vrije genade (3)
Preek Galaten 2: Confrontatie Paulus-Petrus (4)
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling bij Galaten 1

TERUG GALATEN

Scherpe toon (bron: Protestants Nederland, 1973)
Het heeft altijd weer de aandacht getrokken dat Paulus in deze brief zich op scherpe wijze uit. De dankzegging die we gewoonlijk in zijn brieven aantreffen ontbreekt hier. Hij spreekt zijn verbazing er over uit, dat de Galaten zich zo spoedig laten afbrengen van het door hem verkondigde evangelie. Hij noemt hen in 3:1 uitzinnige Galaten en vraagt: Wie heeft u betoverd?
Kort en bondig verklaart hij, dat er geen ander evangelie is. Ja al zou een engel uit de hemel een ander evangelie verkondigen dan het door hem gepredikte, die zij vervloekt.
Geen wonder dat er altijd weer mensen zijn, die gevraagd hebben: Kan het wel? Mag Paulus deze hoge toon wel aanslaan? Mag je dat als mens wel zeggen: Die zij vervloekt? En het spookbeeld van verhitte discussies, partijschappen, onverdraagzaamheid en banbullen rijst voor veler ogen op. Dat een liberaal, gemoedelijk christendom met Paulus woorden geen weg weet laat zich verstaan. Plet liberalisme weet immers niet van de scherpte van het echte evangelie. Maar bovendien moet u niet vergeten dat Paulus hier spreekt als apostel. Als ambassadeur van zijn Koning. Paulus heeft zijn evangelie niet van mensen. God spreekt door het woord van de apostelen tot de gemeente. Van hun woord geldt: Wie u hoort, hoort Mij. Het is maar niet het woord van een zekere Paulus, maar Gods getuigenis, dat een beslissing vraagt.
Laten we voorts niet vergeten: Het ging maar niet om bijzaken. Maar om het hart van het Evangelie. Er is geen ander evangelie. Dat doet me denken aan de woorden van Petrus uit Hand. 4:12. Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven, door welke wij behouden moeten worden.
In feite was de judaïstische dwaling een verloochenen van het volbrachte werk van Christus. Met als gevolg, dat de gewetens weer onder de wet gebracht werden, de zekerheid des heils ondermijnd werd. Paulus noemt de dingen dan ook bij de naam: De Galaten zijn af geweken van Christus, door te luisteren naar deze wetticisten. Hier kan men dan ook niet marchanderen.
Wie dit evangelie op losse schroeven zet, valt onder het oordeel van het: Die zij vervloekt. Dat is de laatste ernst van de prediking. Hans Asmussen moet in de dagen van de Duitse kerkstrijd eens gezegd hebben: Een Kerk die niet vloeken kan, kan ook niet zegenen.3) Dat is een waar woord.
Wel dienen we te bedenken dat het dan niet meer mag gaan om onze ,,waarheidjes” maar om de prediking van de Christus Gods. Er is ook een verkettering van elkaar die een schandalige karikatuur is van wat in Galaten 1 aan de orde is. En wel zullen we bedenken, dat dit oordeel slechts in vrees en beven kan worden uitgesproken.