Roeping Samuël, God roept (1 Samuël 3)

Roeping van Samuel: Spreek, HEERE, Uw knecht hoort
Preek 1 Samuël 3: Daarom zeide Eli tot Samuel: Ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo Hij u roept, zo zult gij zeggen: Spreek, HEERE, want Uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en leide zich aan zijn plaats. Toen kwam de HEERE, en stelde Zich daar, en riep gelijk de andere malen: Samuel, Samuel! En Samuel zeide: Spreek, want Uw knecht hoort.

Thema preek 1 Samuël 3: Roeping Samuël 

De stilte doorbroken
1. Gods Woord is schaars
2. Gods roep is geduldig
3. Gods boodschap is ernstig
4. Gods Woord is blijvend (of: onze verantwoordelijkheid is zwaar)

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over De roeping Samuël1 Samuël 3:
En de jongeling Samuel diende den HEERE voor het aangezicht van Eli; en het woord des HEEREN was dierbaar in die dagen; er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te dien dage, als Eli op zijn plaats nederlag (en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon),
En Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lampe Gods uitgedaan werd, in den tempel des HEEREN, waar de ark Gods was,
Dat de HEERE, Samuel riep (de roeping van Samuel); en hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij liep tot Eli en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide: Ik heb niet geroepen, keer weder, leide u neder. En hij ging heen en legde zich neder.

Toen riep de HEERE Samuel wederom; en Samuel stond op; en ging tot Eli, en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide: Ik heb u niet geroepen, mijn zoon; keer weder, leg u neder.
Doch Samuel kende den HEERE nog niet; en het woord des HEEREN was aan hem nog niet geopenbaard.
Toen riep de HEERE Samuel wederom (de roeping van Samuel), ten derden maal; en hij stond op, en ging tot Eli, en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli, dat de HEERE den jongeling riep.

Daarom zeide Eli tot Samuel: Ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo Hij u roept, zo zult gij zeggen: Spreek, HEERE, want Uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en leide zich aan zijn plaats.
Toen kwam de HEERE, en stelde Zich daar, en riep gelijk de andere malen (de roeping van Samuel): Samuel, Samuel ! En Samuel zeide: Spreek, want Uw knecht hoort.
En de HEERE zeide tot Samuel: Zie, Ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, dien zullen zijn beide oren klinken.

Links bij preek over 1 Samuël 3: De roeping Samuël
Preek: Getrouwe priester, bestendig huis (1 Samuël 2)
Preek: Ikabod, eer weggevoerd (1 Samuël 4)
Meer lezen:
– Kanttekeningen 1 Samuel 3