/ / Moeder Simson en Manoach (Richteren 13)

Moeder Simson en Manoach (Richteren 13)

Moeder Simson en Manoach 
Preek Richteren 13: Maar Hij zeide tot mij: Zie, gij (de moeder van Simson) zult zwanger worden, en een zoon baren; zo drink nu geen wijn noch sterken drank, en eet niets onreins; want dat knechtje zal een Nazireeër Gods zijn, van moeders buik af tot op den dag zijns doods.

Onderdeel van serie preken over Simson

Thema preek Richteren 13: Moeder van Simson, Manoach

De vrouw van Manoach, moeder van Simson, Bijbels voorbeeld van moederschap.
1. Wie zij is
2. Waartoe zij geroepen wordt.

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Moeder van Simson, Manoach – Richteren 13:
Maar Hij zeide tot mij (de moeder van Simson): Zie, gij zult zwanger worden, en een zoon baren; zo drink nu geen wijn noch sterken drank, en eet niets onreins; want dat knechtje zal een Nazireeër Gods zijn, van moeders buik af tot op den dag zijns doods.
Toen aanbad Manoach den HEERE vuriglijk, en zeide: Och, HEERE ! dat toch de Man Gods, Dien Gij gezonden hebt, weder tot ons kome, en ons lere, wat we dat knechtje doen zullen, dat geboren zal worden.
En God verhoorde de stem van Manoach; en de Engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, doch haar man Manoach was niet bij haar.

Toen nam Manoach een geitenbokje, en het spijsoffer, en offerde het op den rotssteen, den HEERE. En Hij handelde wonderlijk in Zijn doen; en Manoach en zijn huisvrouw zagen toe.
En het geschiedde, als de vlam van het altaar opvoer naar den hemel, zo voer de Engel des HEEREN op in de vlam des altaars.

Links bij preek Moeder Simson en Manoach (Richteren 13)
Vrijstad, schuilplaats voor bloedwreker (Jozua 20)
Honing uit dode leeuw (Richteren 14)
Vossen en fakkels, dorst in Lechi (Richteren 15)
Lees meer:
– Kanttekeningen Richteren 13

TERUG RICHTEREN