Petrus en oor van Malchus (Mattheüs 26)

Petrus en oor van Malchus
Preek Mattheüs 26:47-56: En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af.

Thema preek Mattheüs 26: Petrus en oor van Malchus

De nachtelijke overval
1. Het verraad (47-50)
2. De tegenaanval (51-53)
3. De overgave (54-56)

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Petrus en oor van MalchusMattheus 26:47-56:
En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks.
En die Hem verried, had hun een teken gegeven, zeggende: Dien ik zal kussen, Dezelve is het, grijpt Hem.
En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi ! en hij kuste Hem.
Maar Jezus zeide tot hem: Vriend ! waartoe zijt gij hier ! Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem.
En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af.
Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.
Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten ?
Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen, dat het alzo geschieden moet ?
Ter zelfder ure sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om Mij te vangen; dagelijks zat Ik bij u, lerende in den tempel, en gij hebt Mij niet gegrepen;
Doch dit alles is geschied, opdat de Schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, Hem verlatende.

Links bij preek Mattheüs 26: Petrus en oor van Malchus
Andere lijdenspreken
Preek Johannes 13: Jezus wast voeten Zijn discipelen
Preek Johannes 18: In de hof van Gethsémané
Preek Mattheüs 26: De zalving door Maria in Bethanië
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 26