Purperen mantel, doornenkroon, rietstok – Mattheüs 27

Doornenkroon, purperen mantel
Preek Mattheüs 27:27-32: En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechterhand; en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden.

PDF LEESPREEK