Roeping Elisa (1 Koningen 19) – nabetrachting

De roeping van Elisa
Preek 1 Koningen 19:14-21: Zo ging hij van daar en vond Elisa.
Daarna stond hij (Elisa) op, en volgde Elia na, en diende hem.

Thema preek 1 Koningen 19 (11): Roeping Elisa

Een ervaren knecht en een jonge broeder
1. Elia: Hoe de Heere Elia leidt om Hem te dienen en te vrezen
2. Elisa: Hoe de Heere Elisa leidt om Hem te dienen en te vrezen

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Roeping Elisa 1 Koningen 19:14-21:
En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen Israels hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen.
En de HEERE zeide tot hem: Ga, keer weder op uwe weg, naar de woestijn van Damaskus; en ga daar in, en zalf Hazael ten koning over Syrie.
Daartoe zult gij Jehu, den zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israel; en Elisa, den zoon van Safat, van Abel-mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats.
En het zal geschieden, dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal; en die van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden.
Ook heb Ik in Israël doen overblijven zeven duizend, alle knieen, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen mond, die hem niet gekust heeft.
Zo ging hij van daar, en vond Elisa, den zoon van Safat; dezelve ploegde met twaalf juk runderen voor zich henen, en hij was bij het twaalfde; en Elia ging over tot hem, en wierp zijn mantel op hem.
En hij verliet de runderen, en liep Elia na, en zeide: Dat ik toch mijn vader en mijn moeder kusse, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem: Ga, keer weder; want wat heb ik u gedaan ?
Zo keerde hij weder van achter hem af, en nam een juk runderen, en slachtte het, en met het gereedschap der runderen zood hij hun vlees, hetwelk hij aan het volk gaf; en zij aten. Daarna stond hij op, en volgde Elia na, en diende hem.

Links bij preek 1 Koningen 19 (11): Roeping Elisa
– Hemelvaart Elia (2 Koningen 2)
Wijngaard van Naboth (1 Koningen 21)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 1 Koningen 19

TERUG 1 KONINGEN