Schoonmoeder Petrus (Markus 1)

De genezing van de schoonmoeder van Petrus
Preek Markus 1:29-31: En Simons vrouws moeder lag met de koorts; en terstond zeiden zij Hem van haar. En Hij, tot haar gaande, vatte haar hand, en richtte ze op; en terstond verliet haar de koorts, en zij diende henlieden.

Thema preek Markus 1: Schoonmoeder Petrus genezen

Het Evangelie van de hemelse Dokter.
1. Zijn patiƫnt
2. Zijn karakter
3. Zijn werk
4. De gevolgen daarvan

PDF LEESPREEK

Schriftlezing Schoonmoeder Petrus genezen – Markus 1:
En van stonde aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas, met Jakobus en Johannes.
En Simons vrouws moeder lag met de koorts; en terstond zeiden zij Hem van haar.
En Hij, tot haar (schoonmoeder Petrus) gaande, vatte haar hand, en richtte ze op; en terstond verliet haar de koorts, en zij diende henlieden.
Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die kwalijk gesteld, en van den duivel bezeten waren.
En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur.
En Hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren; en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.
En des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen in een woeste plaats, en bad aldaar.
En Simon, en die met hem waren, zijn Hem nagevolgd.
En zij Hem gevonden hebbende, zeiden tot Hem: Zij zoeken U allen.
En Hij zeide tot hen: Laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat Ik ook daar predike; want daartoe ben Ik uitgegaan.
En Hij predikte in hun synagogen, door geheel Galilea, en wierp de duivelen uit.

Links bij preek Markus 1: Genezing schoonmoeder Petrus
Bezetene Gadara genezen (Markus 5)
Johannes de Doper onthoofd (Markus 6)
Vaders brengen kinderen Jezus (Markus 10)
Dienaars van Christus (Markus 10)
Lees verder:
– Kanttekeningen bij Markus 1