Wet als tuchtmeester tot Christus (Galaten 3)

Wet als tuchtmeester tot Christus
Preek Galaten 3:19-29: Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.

Thema preek Galaten 3: Wet als tuchtmeester tot Christus
Vers-voor-vers uitleg van Galaten 3:19-29, over de wet als Tuchtmeester tot Christus

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Wet tuchtmeester tot Christus Galaten 3:19-29:
Waartoe is dan de wet ? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars.
En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar God is een.
Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods ? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn.
Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden.
Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden.
Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.
Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.
Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.
Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.
En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

Links bij preek Galaten 3: Tuchtmeester tot Christus (8):
Preek Galaten 4: Kinderen en erfgenamen (9)
Preek Galaten 4: Kind van Hagar of Sarai? (10)
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling bij Galaten 3

TERUG GALATEN