Uitverkiezing in Christus (Efeze 1) – nabetrachting

Uitverkiezing of verkiezing in Christus
Preek Efeze 1:3-5: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar welbehagen van Zijn wil.

Thema preek Efeze 1: Uitverkiezing of verkiezing in Christus

Zeven antwoorden op zeven vragen
1. Wie verkiest? (Auteur verkiezing) (3) de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus
2. Wie werd verkoren? (voorwerp verkiezing) (4) wij, ons
3. Waar ligt de bron? (fundament verkiezing) (5) naar het welbehagen van Zijn wil
4. Wanneer heeft God dat gedaan? (moment verkiezing) (4) voor de grondlegging der wereld
5. Hoe is het nu? (gevolg verkiezing) (3) een wandel in de hemel
6. Waartoe heeft God verkoren? (wat doel verkiezing)? (4) opdat wij zouden heilig/onberispelijk voor Hem in de liefde
7. Wat is de uitwerking? (vruchten verkiezing) (3) alle geestelijke zegening; (5) aanneming tot kinderen

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Efeze 1:3-5: Uitverkiezing of verkiezing in Christus
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:
Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.
Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
ie ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.
Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;
In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,
Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid;
Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.

Links bij preek over Efeze 1: Uitverkiezing of verkiezing in Christus
Preek Efeze 3: De minste ambtsdrager
– Preek Efeze 5: Christus Zichzelf overgegeven voor Zijn Gemeente
Preek Filippenzen 2: Het gevoelen dat in Christus Jezus was
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling bij Efeze 1