Uitverkiezing in Christus – Efeze 1 – nabetrachting

Uitverkiezing of verkiezing in Christus
Preek Efeze 1:3-5: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar welbehagen van Zijn wil.

LEESPREEK