Vroeg zoeken, zullen vinden (Spreuken 8)

Vroeg zoeken en vinden
Preek Spreuken 8:17: Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

Thema preek Spreuken 8: Vroeg zoeken en vinden

De opperste Wijsheid spreekt
1. Troost voor liefhebbers
2. Aansporing voor zoekers

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Vroeg zoeken en vinden – Spreuken 8:
Roept de Wijsheid niet, en verheft niet de Verstandigheid Haar stem ?
Op de spits der hoge plaatsen, aan den weg, ter plaatse, waar paden zijn, staat Zij; aan de zijde der poorten, voor aan de stad, aan den ingang der deuren roept Zij overluid: Tot u, o mannen ! roep Ik, en Mijn stem is tot de mensenkinderen.
Gij slechten ! verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten ! verstaat met het hart.
Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken, en de opening Mijner lippen zal enkel billijkheid zijn. Want Mijn gehemelte zal de waarheid bedachtelijk uitspreken, en de goddeloosheid is Mijn lippen een gruwel.
Al de redenen Mijns monds zijn in gerechtigheid; er is niets verdraaids, noch verkeerds in. Zij zijn alle recht voor dengene, die verstandig is, en rechtmatig voor degenen, die wetenschap vinden.
Neemt Mijn tucht aan, en niet zilver, en wetenschap, meer dan het uitgelezen uitgegraven goud. Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken.
Ik, Wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid, en vinde de kennis van alle bedachtzaamheid.
De vreze des HEEREN is, te haten het kwade, de hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaden weg; Ik haat ook den mond der verkeerdheden.
Raad en het wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de Sterkte.
Door Mij regeren de koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid.
Door Mij heersen de heersers, en de prinsen, al de rechters der aarde.
Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.
Rijkdom en eer is bij Mij, duurachtig goed en gerechtigheid.
Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud, en dan dicht goud; en Mijn inkomen dan uitgelezen zilver.
Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts;
Opdat Ik Mijn liefhebbers doe beerven dat bestendig is, en Ik zal hun schatkameren vervullen.

Links bij preek Spreuken 8: Vroeg zoeken en vinden
Aanschouw het verbond ยท Psalm 74
โ€“ Preek: Mijn zoon, geef mij uw hart (Spreuken 23)
โ€“ Preek: Mieren, konijnen, sprinkhanen, spin (Spreuken 30)
Lees meer:
โ€“ Kanttekeningen bij Spreuken 8

TERUG SPREUKEN