Vroeg zoeken, zullen vinden (Spreuken 8)

Vroeg zoeken en vinden
Preek Spreuken 8:17: Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

Thema preek Spreuken 8: Vroeg zoeken en vinden

De opperste Wijsheid spreekt
1. Troost voor liefhebbers
2. Aansporing voor zoekers

PDF LEESPREEK


LEES PREEK ONLINE

Gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen kunt u vinden in Spreuken 8:17. Daar lezen we het Woord van God als volgt:
Ik heb lief, die Mij liefhebben en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

Het thema voor de preek van vanmorgen is:
De opperste Wijsheid spreekt.
En er zijn twee aandachtspunten.
In de eerste plaats is er troost voor liefhebbers. In de tweede plaats is er een aansporing voor zoekers.

Dus: de opperste Wijsheid spreekt.
1. Troost voor liefhebbers
2. Aansporing voor zoekers.

die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.


Als eerste dus:

1. Troost voor liefhebbers

Want, zo staat er: Ik heb lief, die Mij liefhebben.

Wie zegt dat dit eigenlijk?
De Spreuken, zo begint hoofdstuk 1:1, zijn van koning Salomo. Dat is waar.
Maar Spreuken 8 is een bijzonder hoofdstuk. De Wijsheid is daar aan het woord. Daarom is het thema van de preek ook: de opperste Wijsheid spreekt.

Zo begint het hoofdstuk ook in vers 1: roept de Wijsheid niet, en verheft niet de Verstandigheid haar stem?
Het is de Wijsheid die zegt: Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

Maar Wie is dat? Wie is die Wijsheid?
Dat kunt u lezen in het vervolg. In het tweede deel van Spreuken 8.
In vers 22, waar staat: De Heere bezat Mij (de Wijsheid) in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan.
Met andere woorden: voor de schepping van de wereld was Ik er al.
Toen (vers 24) de afgronden er nog niet waren. Toen (vers 25) de bergen nog niet geboren waren.
Toen (vers 26) de aarde nog niet gemaakt was. En (vers 27) ook toen God de hemel en de aarde schiep, toen was Ik er al.

Wie zegt dat? De Wijsheid zegt in vers 23: Ik ben het. Ik, die van eeuwigheid af gezalfd ben geweest. De Gezalfde. Die door de Vader gezalfd is, niet met olie, maar met de Heilige Geest. In de stille eeuwigheid. Zoals zondag 12 van de catechismus zegt: gezalfd tot Profeet, Priester en Koning. Hij is de Wijsheid. Zijn naam is ‘de van eeuwigheid Gezalfde’.
Dus: het is Christus die hier spreekt.

En wat Hij zegt, dat geldt iedereen. Dat geldt jong en oud. Maar het geldt vooral de kinderen.
In vers 17, onze tekst, gaat het over degenen die Hem vroeg zoeken. En ik denk ook aan vers 32. Daar zegt de Heere vooral tegen jullie, kinderen: Nu dan, kinderen, hoor (luister) naar Mij!
Soms zegt je vader of moeder: ‘Goed luisteren naar wat ik zeg.’
Soms zegt de juf of de meester op school: ‘Luister goed, allemaal.’
Vanmorgen zegt de Heere Jezus Christus: ‘Kinderen, stt! Hoor, luister naar Mij. Ik heb lief, die Mij liefhebben en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.’

Troost, uit de mond van Jezus Christus. Ik heb lief, die Mij liefhebben.
Er zijn mensen, er zijn kinderen die de Heere Jezus Christus liefhebben.
En er zijn ook mensen, er zijn ook kinderen die Hem niet liefhebben.
Kijk maar eerlijk naar je eigen hart.

Waarom zou je? Waarom zou je Hem liefhebben? Welke reden is er om de Heere Jezus Christus lief te hebben?
Hij heeft ons gemaakt. Hij was er al voordat de wereld en de mensen geschapen werden. Door Hem is de wereld geschapen. En toen (kijk maar in vers 31) verblijdde Hij Zich in de kinderen der mensen. Hij was blij.
Maar de zonde van Adam en Eva in het paradijs was een diepe belediging van deze onze Schepper en Maker.
Daar was voor ons geen reden om te zondigen, behalve onze trots en onze hoogmoed, behalve onze ongehoorzaamheid en opstand. Wij wilden zijn als God.
Er was zoveel reden om de Heere God en Zijn Zoon Jezus Christus lief te hebben, maar wij kozen ervoor om Hem te haten. Later zuchtte de Heere Jezus: ze hebben Mij zonder oorzaak, zonder reden, gehaat.

Er is alle reden om de Heere Jezus Christus lief te hebben. Hij is onze Schepper en Maker, Die wij zonder reden diep beledigd hebben.
En daarbij: Hij zorgt voor ons, Hij onderhoudt ons. Hij geeft ons leven en gezondheid. Hij doet alleen maar goed. En Zijn geduld met ons is schier eindeloos.

Wie van de mensen willen wij het meest liefhebben?
Laten we maar eerlijk zijn. Als iemand aardig is, als iemand vriendelijk en liefdevol is.
Maar ook als iemand belangrijk is, of rijk, of groot en sterk.
Arme mensen zijn niet zo heel geliefd. Mensen die niets hebben, zijn vaak veracht.
Onvriendelijke, stuurse, onaardig lijkende mensen hebben vaak weinig vrienden.
Dus is er juist nog veel meer reden om de Heere Jezus lief te hebben.
Hij is vriendelijk, liefdevol en barmhartig. Zijn hart brandt van ontferming.
En daarbij: Hij is rijk, schatrijk. De hemel en de aarde zijn van Hem. Hij heeft alles.
Hij kan ook alles. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En Hij is het Verstand en de Wijsheid. Hij is de opperste Koning van deze wereld. In vers 15 en 16 staat: door Mij regeren de koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid. Door Mij heersen de heersers, en de prinsen, en al de rechters van de aarde.
Er is alle reden om de Heere Jezus Christus lief te hebben, om Hem kostbaar te achten.

En die mensen zijn er, die kinderen zijn er. Die de Heere Jezus Christus liefhebben.
Maar hoe weet je dat eigenlijk? En wat betekent dat, en hoe is het om Hem lief te hebben?

Laat ik eerst zeggen dat het niet het belangrijkste is, dat je weet sinds wanneer je Hem liefhebt. Dat je weet wanneer dat begonnen is.
Want sommige kinderen hebben de Heere Jezus lief zoals Johannes de Doper. Als kindje in de buik van zijn moeder Elisabet springt hij op van liefde en blijdschap als Maria, de moeder van de Heere Jezus, bij zijn moeder thuiskomt.
En Timotheüs is een jongen die van kinds af de Heilige Schriften geweten heeft en de Heere Christus heeft liefgehad.
Het belangrijkste is niet sinds wanneer je Hem liefhebt, maar dat je Hem liefhebt.

Maar, hoe kun je nu weten of je de Heere Jezus liefhebt, of je een nieuw hart hebt, als je klein bent?
a. Als eerste dit. Als je van papa en mama houdt, dan geloof je wat ze zeggen. Je zegt: het is waar, want mijn papa zegt het. Hij zegt het, dus is het zo!
Als je de Heere Jezus liefhebt, geloof je wat Hij zegt. Dan geloof je Zijn Woord. Het Woord van God, de Bijbel.
En de Bijbel is een eerlijk boek, zo eerlijk als de Heere Jezus Zelf ook geweest is toen Hij op de aarde was. De Bijbel zegt dat wij allemaal zondaars zijn. En dat we ook steeds weer zonde doen. En diezelfde Bijbel zegt dat wij daarom de straf op de zonde verdiend hebben. Omdat God een heilige en rechtvaardige God is.
Als je de Heere Jezus liefhebt, geloof je wat Hij zegt. Dan geloof je dat dus. Dan zeg je: ‘Het is waar, Heere, mijn hart doet zoveel zonde. Wilt U ze vergeven?’

b. Maar dan zeg je tegelijkertijd ook: ‘Ik wil de zonde niet meer doen!’
Dat is het tweede. Als je hart de Heere Jezus liefheeft, dan haat je de zonde. Dan wil je de zonde niet meer doen. Dan heb je er ook echt verdriet van.
Dan wil je de zonden niet. Niet alleen als papa of mama, of de meester of de juf het kan zien, maar ook als niemand van de mensen het kan zien. Je zegt: ‘Ik wil nooit meer verkeerde dingen doen!’

Hoe kan je weten of je de Heere Jezus liefhebt?
c. Dan wil je graag doen (en dat is het derde), wat de Heere wil dat je doet. Dan worden de dingen van de Heere het allerbelangrijkste voor je. Je gaat graag naar de kerk. En je probeert heel goed te luisteren naar wat de Heere tegen je zegt. Je hoort ook echt de woorden van de Heere, zoals dat in de psalmen staat: Hij spreekt gewis, echt, tot wie voor Hem leeft.
Je houdt van de Bijbel, van de Bijbelverhalen, en je luistert ernaar met heel je hart. Je doet ook echt je best om je Bijbeltekst en je psalmversje voor school te leren. Want, zeg je: ‘Het is van de Heere!’
Je zegt: ‘Het is echt waar! God heb ik lief. Ik weet het, ik geloof het, ik voel het, als ik bid. Ik bid niet voor dovemans oren. De Heere hoort mijn stem, als ik bid. Ik heb Hem lief, want Hij hoort mijn stem, mijn vragen en mijn zoeken. En Hij ziet mijn verdriet over mijn zonden.’

Hoe kan je weten of je de Heere Jezus liefhebt?
d. Als vierde zeg ik dit. Als je van papa en mama houdt, dan ben je blij als je bij hen bent. Buitenspelen is fijn, maar het is nog fijner om ‘s avonds gezellig op de bank tegen papa of mama aan te kruipen.
Als je de Heere liefhebt, dan wil je dicht bij Hem zijn. Dan zoek je Hem. Straks zullen we zien wat dat betekent: de Heere zoeken.

Hoe kan je, ouders, het werk van de Heere zien in het leven van je kind of kinderen?
Laat ik eerst dit zeggen: als je iets ziet van het werk van de Heere in het leven van je kinderen, vraagt dat veel wijsheid om daarmee om te gaan.
Kleine plantjes kan je het beste laten staan. Niet aanzitten. Alleen maar een beetje water geven.
Niet de hemel inpraten. Niet stukmaken en uit de grond trekken. Maar bidden of de Heere zal werken en zal doorwerken. Ze eenvoudig brengen en houden bij het Woord van God, bij de Bijbel.
Eerlijk, kinderlijk met ze spreken over de zonde, over de noodzaak van genade en van het werk van de Heere Jezus Christus. Eenvoudig zeggen: de Heere Jezus moest naar deze aarde komen, om te betalen wat wij niet konden betalen.
En vrijmoedig spreken over de weergaloze zondaarsliefde van de Heere Jezus Christus. De voor die betaling van de zonde alles gaf: Zijn liefde, Zijn hart, Zijn leven, ja, alles!

Wat kan het een troost zijn voor je als ouders, als je iets mag zien van het werk van de Heere in de harten van je kinderen.
Waar zie je dat aan? Net als altijd, aan de vrucht van het nieuwe leven, aan een nieuwe gehoorzaamheid. Een nieuw hart, ook in jonge kinderen, blijkt uit de vrucht. Uit het willen dienen van de Heere. Uit het gericht zijn op God.
Zoals de Heere Jezus gezegd heeft in Johannes 14:21: Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren.
Je hoeft ze niet aan te sturen om hun godsdienstige plichten te doen, zegt William Guthrie in zijn bekende boekje ‘Des christens groot interest’. Bidden, Bijbellezen, luisteren naar het Bijbelverhaal, het is hun leven geworden. Je hoeft er niet achteraan. Het gaat allemaal vanzelf.
In alles blijkt de liefde tot de Heere Jezus Christus, zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 5:14: de liefde van Christus dringt ons.

Hoe kun je nu weten, als je ondertussen zelf volwassen geworden bent, of je de Heere als kind al hebt lief gekregen? Of je Hem als kind al hebt leren vrezen? Je weet de tijd van je eerste liefde misschien nog wel, maar niet de tijd van een plotselinge bekering, niet de tijd van een duidelijke overtuiging van zonde.
Ben ik een Timotheüs? Ben ik een Johannes de Doper?

Ook u kunt het weten, uit de vrucht van het nieuwe leven
In de eerste plaats uit uw liefde tot het Woord. Tot dat eerlijke Woord van God, dat ons ook eerlijk maakt. Wat ons eerlijk zegt, wat wij met onze Schepper gedaan hebben. En dat maakt mij eerlijk. En ik buig daar onder, en zeg: Ja, Heere, ik ben een door en door slecht mens voor U, mijn goede God.
Het zit niet goed in je leven, als je zegt: ‘Ik ben van kind af aan al een goed mens geweest.’
Er is iets grondig mis, als je jezelf ziet als een goed mens, terwijl de Bijbel zegt: je bent een slecht mens.
De grondbeweging van het nieuwe leven is: ik word minder, ik word in mezelf steeds kleiner en meer zondaar voor God, en de Zaligmaker van zondaren wordt steeds meer en steeds groter.

Hoe kun je weten of je als kind al de Heere hebt leren vrezen?
Hieruit. Ook al weet je niet meer wanneer je ziende bent geworden terwijl je blind was, het is een kenmerk van mensen die kunnen zien, dat ze nu op dit moment wel het verschil zien tussen licht en donker.
Gods kinderen, ook zij die in hun vroege jeugd getrokken zijn, kennen als ze volwassen geworden zijn ook tijden van donkerheid en geestelijke verlating, tijden van strijd met hun ongeloof en twijfel, en tijden van verberging van Gods aangezicht. Ook tijden van verdere ontdekking aan hun zonden. Ook in hun leven kan het donker zijn.
Zij die Hem niet kennen, weten niet wat het is om Hem te missen.
Maar zij die Hem kennen en liefhebben weten van tijden van donkerheid, dat wolken het zicht op Hem bedekken. En zij weten ook van tijden van verlangen om Hem weer te mogen ontmoeten.

Hoe kun je weten of je als kind de Heere al mocht liefhebben, dienen en vrezen?
Wie dat gelooft, is ongetwijfeld daarna steeds meer gaan zien: ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Ik ben een ellendig mens. En het wil maar niet beter worden.
Maar tegelijkertijd mag u dan ook zeggen: maar mijn hart leunt steeds meer op de Zaligmaker van zondaars. Hij is mij dierbaarder, kostbaarder, liever geworden dan ooit tevoren.

Dat is trouwens geen goedkope liefde. Dat is niet hetzelfde als zomaar zeggen: Ik hou van Jezus, Hij is mijn Vriend.
Hier gaat het om een diep buigende liefde. Buigend voor God als een zondaar zeg ik: Hij, Christus, is mijn Liefste. Hij is voor mij de Zaligmaker geworden van deze zondaar. Deze ellendige riep tot de Heere en Hij hoorde mijn stem. En daarom heb ik Hem lief.

Tegen zulke liefhebbende kinderen en ouderen zegt de Heere: Ik heb lief die Mij liefhebben.

Wat is dat een gelukkig leven. Wat is dat een gelukkige wetenschap en troost. Als wij Hem zo liefhebben. Als onze liefde, als de liefde van arme zondaars zo gericht is op de Zaligmaker van zondaars, dan mogen we weten dat Hij ons lief heeft. Dat Hij ons tevoren (zoals het Avondmaalsformulier zegt) uitnemend heeft liefgehad. Dan mogen we weten dat Hij ons eerst heeft liefgehad. Toen al, toen de bergen en de heuvelen nog niet geboren waren.

Dus, wat betekent dat? Dit: als ik weten mag dat in mijn zondige hart echte liefde is tot God, dan geeft dat iets van vertroosting en verzekering: dit is niet van mij. Zo ben ik niet. Dit is Gods werk. Hij heeft mij eerst liefgehad.

Hebt u Hem lief? Misschien is er in uw leven veel strijd, misschien zijn er veel vragen, misschien is er veel ongeloof en twijfel. Maar dan toch de vraag van de Heere Jezus Christus, zoals aan Petrus die Hem verloochend had: Hebt u Mij lief?
Wat is het een zegen als je als antwoord op die vraag zeggen mag: Ja, Heere, U weet het. Want U weet alle dingen. U weet dat ik U liefheb. Want, Uw liefde was eerst.
Als dat uw antwoord is, dan zal Hij tot u zeggen en dan zegt Hij vandaag tot u: Ik heb lief, die Mij liefhebben.

Het thema van de preek van vanmorgen is: De opperste Wijsheid spreekt.
Ons tweede aandachtspunt:

2. Een aansporing voor zoekers

Wij mensen zijn op zoek. Op zoek naar?
Naar geluk. En we zoeken dat geluk, bij al ons ongeluk, in…? De een in geld en rijkdom, de ander in het doen van goede dingen, een derde in wijsheid.
Maar Christus, de Wijsheid en de Verstandigheid, zegt: je moet Mij zoeken.
Want (vers 35) die Mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere.

Maar waar moet je Hem nu zoeken?
Je moet Hem zoeken waar Hij is, waar Hij komt.

 1. In de eerste plaats moet je Hem zoeken hier, in de kerk, onder de preek. Dit is vooral de plaats waar de Heere is, waar Hij komt, waar Hij spreekt.
  Er zijn heel veel plaatsen waar mensen over God praten, samen in de Bijbel studeren, goede boeken met elkaar bespreken, meningen vormen en uitwisselen over God en Zijn dienst. Dat is allemaal prima.
  Maar er is maar één plaats waar God tot mensen spreekt. Rechtstreeks, direct, recht op de man of vrouw af. En dat is hier.
 2. Hij komt, in de tweede plaats, tot ons in de kerk door Zijn Woord. En ook op andere plaatsen komt het Woord van God tot ons, zoals op de zondagsschool, op de catechisatie, thuis bij het Bijbellezen of op school bij het luisteren naar het Bijbelverhaal.
  Dan en daar moet je Hem zoeken. Dan is Hij heel dichtbij. Daar is de Heere, met Zijn Woord.
 3. Zo komt Hij tot ons. Maar we kunnen, in de derde plaats, ook naar Hem toegaan.
  Door het gebed.
  Je kunt de Heere zoeken door te bidden. Niet alleen aan tafel (even heel snel: Heere, zegen deze spijze, amen) of voor dat je naar bed gaat. Maar vooral door tijden te kiezen van stil zijn voor God. Tijden waarin je bidt, tijden waarin je naar de Heere vraagt, tijden waarin je de Heere aanroept. Tijden waarin je stilletjes je knietjes buigt voor God en zegt: ‘Heere, bekeer me toch. Vergeef me toch mijn zonden, en geeft U mij alstublieft een nieuw hart?’
  Je kunt de Heere zoeken door te bidden. Door in je huis of op je kamer een vaste plek te hebben, waar je Hem zoekt.
  Zoals Daniel niet alleen vaste tijden had, maar ook een vaste plaats. Daar bad hij drie keer per dag op zijn knieën. Dan bad hij en deed hij belijdenis voor God. Biddend en smekend voor de Heere.

Ik zei daarstraks, je kunt weten of je de Heere liefhebt. Als je luistert naar Zijn eerlijke Woord en dat gelooft. Als je doet en wilt doen wat de Heere van je vraagt. Maar je kunt het ook hieruit weten: als je de Heere liefhebt, dan wil je dicht bij Hem zijn. Dan zoek je Hem. Die de Heere zoekt, die heeft Hem lief. En: wie Hem liefheeft, die zoekt Hem.
Zoeken is een gelukkig werk. En Psalm 34 staat: wie de Heere zoeken, die hebben geen gebrek aan enig goed. Dat zoekende, vragende, biddende leven, dat is een heel gelukkig leven.

Maar wanneer moet je Hem nu zoeken? De tekst van vanmorgen zegt: vroeg. Je kan ook lezen: ernstig.
Je moet de Heere vroeg zoeken. Als je iets moet doen wat heel belangrijk is, dan sta je vroeg op. Als je een heel belangrijke klus hebt, dan begin op tijd, dan komt het tenminste af. Als je iets heel moois op het oog hebt, dan ga je er snel en vroeg om vragen.
Vroeg zoeken.
Of, zo kan je het ook lezen: ernstig zoeken. Al je best ervoor doen. Zoeken, zo staat in Spreuken 2: 4: als naar zilver, en speuren als naar verborgen schatten. Zoals je zou zoeken naar een schat van goud of zilver. Met alle inspanning, met alle inzet.

Waarom vroeg?
Omdat er een tijd kan komen, dat je te laat bent. Je kunt, ook als je jong bent, ziek worden. Zo ziek dat je geen energie meer hebt om te denken, om te bidden en om te zoeken. En ook kinderen kunnen vroeg sterven, en dan kan je niet meer zoeken. Daarom zegt Jesaja: zoekt de Heere, terwijl Hij nog te vinden is.

Waarom vroeg zoeken? Omdat, als je klein bent, je hart nog niet zo hard is. Je hebt veel zonden gedaan, maar later nog veel meer. Je hartje is hard, maar later nog veel harder.
En dus is het later moeilijker om de Heere te zoeken. Later ben je zo druk met je huiswerk van school. Later heb je zoveel andere dingen te doen. Later ben je druk met je vriend of vriendin. En later als je getrouwd bent, dan ben je nog veel drukker met je gezin. Later, dan heb je geen tijd meer.
Dus: nu moet je de Heere zoeken. Nu heb je nog genoeg tijd om Hem te zoeken. Je kunt best, als je uit school komt, eerst stilletjes naar je kamer gaan en de Heere bidden, voordat je achter je computer kruipt. Je kunt best ‘s avonds na het eten eerst stilletjes bidden, in je Bijbeltje lezen en de Heere zoeken, voordat je weer andere dingen gaat doen. Want nu heb je nog heel veel tijd. Vroeg zoeken.

Ernstig zoeken. Waarom?
Omdat dit het allerbelangrijkste van je leven is. Voor nu en voor straks. Want al het andere gaat voorbij. De meeste mensen, zegt Psalm 17, hebben hun deel in dit leven. Maar als ze sterven, dan moeten ze alles achterlaten voor hun kinderen en kleinkinderen, en zij zelf hebben niets meer.

Vroeg zoeken. Ernstig zoeken.
Waarom, volwassenen, ouderen? Omdat er meer is dan alleen de dingen van deze tijd. U hebt een kostbare ziel, die nooit sterven zal. Dus kunt u wel zeggen (zoals staat in Lukas 12): ‘Ik heb veel goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk.’ Maar er komt een moment dat God zal zeggen: ‘Dwaas! In dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen, en wat u bereid hebt, van wie zal het zijn?’

Vroeg zoeken. Ernstig zoeken. Waarom?
Omdat alle dingen van deze tijd kwetsbaar zijn. Vandaag heb je ze, morgen ben je ze kwijt. Vandaag is de koers van je aandeel in deze wereld hoog, morgen is je vermogen verdampt. Vandaag blinkt je carrière, morgen ben je burn-out, ben je arbeidsongeschikt, crasht je loopbaan.
Zo is het met die, die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God (Mattheüs 6).

Vroeg zoeken. Ernstig zoeken. Waarom?
Omdat bij Christus te vinden is: alles wat blijft. Zoals staat in vers 18-21: blijvende eer en de rijkdom, dat wat meer waard is dan het fijnste goud, ja: leven! Zoals staat in vers 35: die Mij vindt, vindt het leven.

Heeft het zin om Hem te zoeken?
Ja, zegt de tekst. Want wie Hem vroeg zoekt, kinderen, en wie Hem ernstig zoekt, ouderen, die zal Hem vinden.
Hij heeft nooit gezegd: ‘Zoek Mij te vergeefs.’
Als je Hem vroeg zoekt, kinderen: lezend in je Bijbeltje, luisterend naar de Bijbelverhalen, als je de Heere luisterend en biddend zoekt in de kerk, als je Hem zoekt biddend op je knietjes voor God, terwijl je nog jong bent… Als je Hem vroeg zoekt, als je daar mee doorgaat en blijft zoeken, dan zal je Hem zeker vinden!

Als u Hem ernstig zoekt, ouderen, dan zult u Hem echt vinden. Dat heeft Heere Jezus Zelf gezegd in Mattheus 7: Bidt, en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden.

Daarom, kinderen, zoek geen speelgoed, zoek geen plezier.
Daarom, ouderen, zoek geen goud, geen rijkdom, zoek geen eer of carrière.
Maar zoekt de Heere, terwijl Hij te vinden is en roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

Wat een bemoediging ligt er in deze tekst voor zoekende mensen.
U bent misschien vaak wel moedeloos. Als u zegt: ik zoek al zolang, biddend en smekend, zoals Daniël.
En u ziet bij uzelf zoveel bezwaren. U zegt: ‘Het zou rechtvaardig zijn als de Heere nooit naar me zou luisteren. Maar toch kan ik Hem niet loslaten. Mijn ziel kleeft Hem achterna.
Maar, het is zo staat in Hooglied 3: 2: Ik zoek Hem, maar ik vind Hem niet.’

Hoor de bemoediging vanuit deze tekst. U die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Het hart van degenen die de Heere zoeken, verblijde zich.
Want zegt Psalm 22:
De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden.
Zij zullen de Heere prijzen, die Hem zoeken.
Uw hart zal in eeuwigheid leven.

Amen.