Waarschuwing Petrus – Johannes 13 – nabetrachting [PDF]

Een liefdevolle waarschuwing Petrus voor hoogmoed
Preek Johannes 13:36-38: Petrus zeide tot Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U zetten. Jezus antwoordde hem: Zult gij uw leven voor Mij zetten? Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij driemaal verloochend zult hebben.

LEESPREEK