Water scheppen fonteinen heils (Jesaja 12) – nabetrachting

Met vreugde water scheppen uit fonteinen des heils
Preek Jesaja 12: En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken, vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is.
Psalmzingt den HEERE, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem.

Thema preek Jesaja 12: Water scheppen fonteinen heils

Zevenvoudig danklied van verlosten
Vers-voor-vers overdenking van Jesaja 12.

Schriftgedeelte over Water scheppen fonteinen heils Jesaja 12:
En te dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank U, HEERE ! dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij.
Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden.
En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils;
En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken ! vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is.
Psalmzingt den HEERE, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem.
Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion ! want de Heilige Israels is groot in het midden van u.

Links bij preek over Jesaja 12: Water scheppen fonteinen heils
– Preek Jesaja 40: Goddelijke belofte voor krachteloos volk
Preek Jesaja 40: Alle vlees is gras
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Jesaja 12