Geest roept: Abba, Vader – Galaten 4

Abba, Vader
Preek Galaten 4:6: En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!

LEESPREEK