Halleluja vreugde en ondergang (Openbaring 19) – nieuwjaar

Halleluja vreugde en rook ondergang
Preek Openbaring 19:1-3: En na dezen hoorde ik als een grote stem van een grote schare in de hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God.

Thema Openbaring 19: Halleluja vreugde en rook ondergang

De grote nieuwjaarsmorgen.
1. Een uitroep van eeuwige vreugde
2. Een uitzicht op eeuwige ondergang

DOWNLOAD PDF

Liturgie dienst:
Psalm 104:17,17
Lezen Openbaring 19:1-10
Psalm 106:1,5,6,
Psalm 89:1
Psalm 104:18

Schriftgedeelte Halleluja vreugde en rook ondergangOpenbaring 19
En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God.
Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft.
En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid.
En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja!
En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot!
En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst.
Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.
En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.
En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.
En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

Links preek Openbaring 19: Halleluja vreugde en rook ondergang
Vergelijkbare preken voor nieuwjaar
Preek Psalm 4: Wie zal ons het goede doen zien?
Preek Jesaja 54: De toekomst van de Kerk
Lees meer:
Kanttekeningen Openbaring 19

TERUG NIEUWJAAR