Wie meent iets te zijn (Galaten 6) – voorbereiding

Wie meent iets te zijn, terwijl hij niets is
Preek Galaten 6:1-10: Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.
Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen.

Thema preek Galaten 6: Wie meent iets te zijn

Verschillende vermaningen van de apostel Paulus bestemd voor de gemeenten in Galatie.
Preek gehouden in week van voorbereiding voor het Heilig Avondmaal.

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Wie meent iets te zijnGalaten 6:1-13:
Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.
Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.
Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed.
Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.
Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen.
En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.
Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.
Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.
Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.
Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.
Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand.
Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden.
Want ook zij zelven, die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden

Links bij preek Galaten 6: Wie meent iets te zijn (voorbereiding) (13)
Preek Galaten 6: Onze roem in kruis (nabetrachting) (14)
Preek Efeze 1: Lofzang op verkiezing (nabetrachting)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Galaten 5