Wie meent iets te zijn – Galaten 6 – voorbereiding

Wie meent iets te zijn, terwijl hij niets is
Preek Galaten 6:1-10: Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.

LEESPREEK