Weduwe en onrechtvaardige rechter (Lukas 18)


Gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter
Preek Lukas 18:1-8: Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen? Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

Thema preek Lukas 18: Gelijkenis van weduwe en onrechtvaardige rechter

Gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige (oneerlijke) rechter
1. Het beeld (2-5)
2. De betekenis van het beeld (1, 6-8)

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte: Weduwe en onrechtvaardige rechter – Lukas 18
En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen;
Zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag.
En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij.
En hij wilde voor een langen tijd niet; maar daarna zeide hij bij zichzelven: Hoewel ik God niet vreze, en geen mens ontzie;
Nochtans, omdat deze weduwe mij moeielijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome, en mij het hoofd breke.
En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt.
Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen ?
Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde ?

Links bij preek Lukas 18: Gelijkenis onrechtvaardige rechter
– Bekering tollenaar Zacheüs (Lukas 19)
– Hij staat midden onder u (Johannes 1)
Wees mij zondaar genadig (Lukas 18)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 18