Wijze en dwaze maagden – Mattheüs 25

Vijf wijze en vijf dwaze maagden, een gelijkenis
Preek Mattheüs 25:1-13: Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet.
En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen.

LEESPREEK