Preek Zondag 2: Waaruit kent u uw ellende?

Preek Zondag 2:

Het kennen van onze zonden en ellende
1. De Heere leert het
2. Een kind van de Heere buigt ervoor

PDF LEESPREEK

Preek Zondag 2

Schriftlezing Psalm 51
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.
8 Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 2

Zondag 2, Vraag 3: Waaruit kent u uw ellende?

Antwoord: Uit de wet Gods.

Zondag 2, Vraag 4: Wat eist de wet Gods van ons?

Antwoord. Dat leert ons Christus in een hoofdsom (in MattheĆ¼s 22:37-40): U zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.

Zondag 2, Vraag 5: Kunt u dit alles volkomen houden?

Antwoord: Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten.

Link: Vragen voor bespreken preek