/ / Preek Zondag 20: De Heilige Geest

Preek Zondag 20: De Heilige Geest

Preek Zondag 20: Het geloof in de Heilige Geest

1. Zijn Persoon
2. Zijn gave
3. Zijn troost

PDF LEESPREEK
AUDIO

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 20
Vraag 53. Wat gelooft u van de Heiligen Geest?
Antwoord. Eerstelijk dat Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwig blijve.

Schriftlezing Bij Zondag 20Johannes 16:1-15:
En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij henen?
Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld.
Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.

Links bij preek Zondag 20 Heidelberger Catechismus
Preek catechismus Zondag 19
Preek catechismus Zondag 21
Externe links:
– Catechismus in gewone taal: zondag 20

TERUG CATECHISMUS