Preek Zondag 21 ยท Christelijke Kerk, gemeenschap heiligen

Preek Zondag 21: Christelijke Kerk, gemeenschap heiligen

LEESPREEK

Preek Zondag 21

Catechismus Zondag 21
Vraag 54. Wat gelooft u van de heilige algemene Christelijk Kerk?

Antwoord. Dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door Zijn Geest en Woord, in enigheid van het ware geloof, van het begin der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven

Zondag 21, Vraag 55. Wat verstaat u door de gemeenschap der heiligen?
Antwoord. Eerstelijk dat de gelovigen, allen en een ieder, als lidmaten aan de Heere Christus en al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden.

Zondag 21, Vraag 56. Wat gelooft u van de vergeving der zonden?
Antwoord. Dat God om het genoegdoen van Christus al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmermeer in het gericht Gods kome.

Vragen bij Zondag 21