Preek Zondag 29 · Tekenen van brood en wijn

Preek Zondag 29: Tekenen van brood en wijn

LEESPREEK

Tekst Catechismus Zondag 29
Vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van
Christus?

Antwoord. Neen; maar gelijk het water in de Doop niet in het bloed van Christus
veranderd wordt, noch de afwassing van de zonden zelf is (waarvan het alleen een
Goddelijk waarteken en verzekering is), alzo wordt ook het brood in het Avondmaal niet
het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en eigenschap van de Sacramenten
het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt.

Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood ‘Zijn lichaam’ en de drinkbeker
‘Zijn bloed’, of ‘het Nieuwe Testament in Zijn bloed’, en Paulus ‘de gemeenschap
des lichaams en bloeds van Christus’?

Antwoord. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak; namelijk niet alleen om ons
daarmede te leren, dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook
Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn,
waardoor onze zielen ten eeuwigen leven gevoed worden; maar veelmeer om ons door
deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig Zijns waren
lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze
heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot Zijn gedachtenis ontvangen; en dat al
Zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in onze
eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan.