Preek Zondag 35: Geen beelden dienen

Preek Zondag 35:

Voor beeldendienst zult u u wachten
1. Niet afbeelden (vraag en antwoord 96, 97)
2. Wel luisteren (vraag en antwoord 98)

LEESPREEK 

Catechismus Heidelberg Zondag 35
Vraag 96. Wat eist God in het tweede gebod?
Antwoord. Dat wij God in generlei wijze afbeelden, en op geen andere wijze vereren, dan Hij in Zijn Woord bevolen heeft.

Vraag 97. Mag men dan ganselijk geen beelden maken?
Antwoord. God kan en mag in generlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben, om die te vereren, of God daardoor te dienen.

Vraag 98, Zondag 35. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden?
Antwoord. Neen; want wij moeten niet wijzer zijn dan God, Dewelke Zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging Zijns Woords wil onderwezen hebben.

Schriftgedeelte preek Zondag 35 – Deuteronomium 4:1-20
Nu dan, Israel! hoor naar de inzettingen en naar de rechten, die ik ulieden lere te doen; opdat gij leeft, en henen inkomt, en erft het land, dat de HEERE, uwer vaderen God, u geeft.
Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den HEERE, uw God, die ik u gebiede.
Uw ogen hebben gezien, wat God om Baal-Peor gedaan heeft; want alle man, die Baal-Peor navolgde, dien heeft de HEERE, uw God, uit het midden van u verdaan.
Gij daarentegen, die den HEERE, uw God, aanhingt, gij zijt heden allen levende.
Ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; opdat gij alzo doet in het midden des lands, waar gij naar toe gaat, om het te erven.
Behoudt ze dan, en doet ze; want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken, die al deze inzettingen horen zullen, en zeggen: Dit groot volk alleen is een wijs en verstandig volk!
Want wat groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn als de HEERE, onze God, zo dikwijls als wij Hem aanroepen?
En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als deze ganse wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef? Enz.

Links bij preek Zondag 35 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 34
– Preek catechismus zondag 36
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 35