Preek Zondag 36-37: Zonde tegen Heilige Geest

Preek Zondag 36-37:

Bijbelse visie op: wat is de zonde tegen de Heilige Geest
Zweert nimmer een valse eed.
1. Wat is dat, een eed zweren? (102)
2. Wanneer mag het, een eed zweren? (101)

LEESPREEK

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 36-37
Vraag 101: Maar mag men ook godzaliglijk (op een godzalige manier) bij de Naam van God een eed zweren??
Antwoord: Ja, als het de overheid van haar onderdanen, of anderzins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil; want zulk eedzweren is in Gods Woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest.

Vraag 102: Mag men ook bij de heiligen, of bij enige andere schepselen een eed zweren?
Antwoord: Nee; want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat Hij, als Die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffe, indien ik valselijk (onoprecht) zweer; welke eer aan geen schepsel toebehoort.

Schriftlezing Zondag 36-37 – Zonde Heilige Geest – Hebreeën 6:1-8:
Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God,
Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel.
En dit zullen wij ook doen, indien het God toelaat.
Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn,
En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw,
En afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken.
Want de aarde, die den regen, menigmaal op haar komende, indrinkt, en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen, door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God;
Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding.

Links bij preek Zondag 36-37 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 36
– Preek catechismus zondag 38
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 37

TERUG CATECHISMUS