Preek Zondag 38: Zegen van de rustdag

Preek zondag 38:

De zegen van de door God gegeven rust
1. Op de eerste dag van de week
2. Op alle dagen van de week
3. En daarna

PDF LEESPREEK

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 38
Vraag 103: Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antwoord: Eerstelijk dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen, en de armen Christelijke handreiking te doen.
Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo de eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Schriftgedeelte bij preek Zondag 38 – Psalm 122
Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.
Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!
Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;
Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, tot de getuigenis Israels, om den Naam des HEEREN te danken.
Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David.
Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.
Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.
Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u! Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.

Links bij preek Zondag 38 Heidelberger Catechismus 
– Preek catechismus zondag 37
– Preek catechismus zondag 39
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 38

TERUG CATECHISMUS