Preek Zondag 39: Eer uw vader en moeder

Preek Zondag 39:

Wat wil God in het vijfde gebod?
1. de inhoud van het derde gebod (vraag en antwoord 99)
2. de waarschuwing van het derde gebod (vraag en antwoord 100)

PDF LEESPREEK

YouTube player

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 39
Vraag 104. Wat wil God in het vijfde gebod?
Antwoord. Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Schriftlezing bij preek Zondag 39 – Efeze 6:1-9:
Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht.
Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),
Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde.
En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.
Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus;
Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte;
Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen;
Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije.
En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is.

Links bij preek Zondag 39 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 38
– Preek catechismus zondag 40
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 39

TERUG CATECHISMUS