Zonde tegen de Heilige Geest – Uitleg

Twee video’s over de zonde tegen de Heilige Geest:
1. Een preekfragment uit een catechismuspreek over Zondag 37, over de vraag: Wat is de zonde tegen de Heilige Geest
2. Een lezing van de Haamstede conferentie over: vloekgedachten en andere dwanggedachten die kunnen leiden tot vragen rond de onvergeeflijke lastering tegen de Heilige Geest.

Ik heb de onvergeeflijke zonde begaan….

Wat is de zonde tegen de Heilige Geest NIET?

Er is een zonde, die we de zonde tegen de Heilige Geest noemen, de lastering van de Heilige Geest, één zonde die onvergeeflijk is. Als je die gedaan hebt, is het onmogelijk om alsnog bekeerd worden.
Maar de vraag is: welke zonde is dat? Wat is die lastering tegen de Heilige Geest? Wat is die onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest?

a. Zonde tegen de Heilige Geest niet zelfde als: weerstaan
Misschien is het wel gemakkelijker om te zeggen wat het niet is, dan om te zeggen wat het wel is.
a. Het is in de eerste plaats niet hetzelfde als het weerstaan van de Heilige Geest, als het zich verzetten tegen, als het vechten tegen zware overtuiging.
Kijk maar naar Saulus van Tarsen. Hij vecht tegen het werk van de Heilige Geest in zijn hart. Hij slaat als een ploegende os tegen de prikkels (Handelingen 9:5).


Hij ziet en weet het: de mensen die hij vervolgt, die leven met God, die sterven met God.
Maar toch gaat hij door.
Totdat hij niet verder kan en de Geest hem overwint. Eerst heeft hij de Heilige Geest weerstaan, maar toen is hij door de Geest overwonnen. Want hoe hard je je ook verzet tegen de Geest en tegen het Woord van het Evangelie, als God werkt, wie zal het dan keren, wie kan het dan tegenhouden? (Jesaja 43:13)

b. Zonde tegen de Heilige Geest niet zelfde als: willens en wetens zondigen
De zonde tegen de Heilige Geest is in de tweede plaats niet hetzelfde als zonde doen, terwijl je weet dat het zonde is.
David wist dat hij geen overspel mocht plegen, hij wist dat hij Uria niet mocht vermoorden. Gods kinderen zondigen in die zin niet onwetend. Ze hebben (nee, dat is geen excuus!), maar Gods kinderen hebben wel een strijd te voeren tegen hun zondige ik, tegen hun zondige oude mens.

c. Zonde tegen de Heilige Geest niet zelfde als: koud hart
De lastering van de Heilige Geest is in de derde plaats niet hetzelfde als een koud hart, als grove onverschilligheid, als ultiem ongeloof tot op het sterfbed toe.
Bidt Stefanus niet stervend voor zijn moordenaars: Heere, reken hun deze zonde niet toe?
Ze weten wel wat ze doen, maar rekent U hen dit alstublieft niet toe (Handelingen 7:60). En wat denkt u van de moordenaar aan het kruis? De weg naar de hemel bleef tot het laatst toe voor hem open.

d. Zonde tegen de Heilige Geest niet zelfde als: koud hart
De zonde tegen de Heilige Geest is in de vierde plaats niet hetzelfde als het bewuste, jarenlange verzet tegen het Evangelie, als de bewuste weigering om genade aan te nemen. Want hoeveel vijanden van Christus, die Hem zelfs gekruisigd hebben, gaan na de Pinksterdag alsnog voor Hem buigen?

Hoe groot uw zonden ook zijn: Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol Als u uw zonden van voor de ogen van de Heere wegdoet en Hem om genade bidt (Jesaja 1:18b, 16).

Wat is de zonde tegen de Heilige Geest WEL?

Wat is die ene onvergeeflijke zonde dan wel? Wat is de lastering tegen de Heilige Geest dan wel?
Ik wil u in deze leerdienst graag meenemen langs een aantal Schriftplaatsen, langs een aantal Bijbelverzen. En dat is zeker niet bedoeld als een academische verhandeling, maar vooral tot troost van hen die hiermee worstelen. Ik zal u meenemen langs een vijftal Bijbelteksten.

a. De zonde tegen de Heilige Geest is: publiek
De eerste Bijbeltekst staat in Mattheüs 12:31, waar de Heere Jezus zegt: Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden; maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden.

Alle zonden kunnen vergeven worden, slechts één niet. Dus als we hierover nadenken, dan komen we straks niet de conclusie dat het vijf verschillende zonden zijn. Er is er maar één. Hier genoemd de lastering tegen de Heilige Geest. Zonde dus tegen het derde gebod. Dus: hoe zwaar onze zonden ook zijn tegen het zesde, zevende, achtste gebod en alle andere geboden, al zijn ze scharlakenrood, de Heere is bereid om ze wit te wassen door het bloed van Zijn Zoon.

Wat is er precies aan de hand in Mattheüs 12? De Heere Jezus werpt door de Heilige Geest de duivelen uit (vers 28). Er ligt beslag: dit is de hand van Gods majesteit, dit zijn Gods grote daden.
Maar dan ineens doorbreken de farizeeën die heilige huiver en zeggen in het publiek en openbaar: ‘hier gooit de ene duivel de andere eruit!’ Met andere woorden: ‘dit is duivelswerk!’

En dan noemt de Heere Jezus, in een indringende waarschuwing, het eerste aspect van deze onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest: het is publiek, lasterend zeggen van het bijzondere werk van de Heilige Geest: dit is duivelswerk.
Het is dus niet het heimelijk, het in je hart verdenken van Gods werk, het is niet het heimelijk in je hart denken ‘hij of zij is geen kind van God’, maar het is het publieke lasteren van het bijzondere werk van de Heilige Geest om andere mensen daarmee te misleiden.

b. De zonde tegen de Heilige Geest is: afvallen van geloof
De tweede Bijbeltekst staat in Lukas 12:8-10, waar de Heere Jezus zegt: En Ik zeg u: Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. En een iegelijk, die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heiligen Geest gelasterd zal hebben, die zal het niet vergeven worden.

Hier gaat het om een andere situatie. Je zou kunnen zeggen: er zijn tijden van onwetendheid, zoals hier en zoals later bij Paulus. Mensen stoten zich in blindheid aan het woord van de Zaligmaker en spreken het tegen. Maar als straks de Heilige Geest gekomen is, als het heel dichtbij gekomen is, je weet het, je hebt het geproefd…, als je dan afvalt van de belijdenis en publiek, in het openbaar het geloof verloochent, dat is onvergeeflijk. Dus, goed vasthouden, dit is een tweede aspect. Het eerste aspect is: het is publiek het werk van de Heilige Geest lasteren. En het tweede aspect wat we nu gezien hebben is: het is afvallen van het geloof.

c. De zonde tegen de Heilige Geest is: bewust
De derde Bijbeltekst waar ik u op wil wijzen staat in 1 Johannes 5:16b, waar Johannes schrijft: Er is een zonde tot de dood; voor dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden. Waarom is er geen vergeving voor die zonde? Niet omdat het offer van Christus te klein is, maar omdat die vergeving niet meer gezocht wordt. Wie willens en wetens Christus en de invloedssfeer van de Geest achter zich laat en openlijk de zijde van de satan kiest, die vraag niet meer om vergeving.

d. De zonde tegen de Heilige Geest is: van dichtbij
De vierde Bijbeltekst is ons eerder voorgelezen uit Hebreeën 6:4-6:
Want het is onmogelijk, degene die eens verlicht geweest zijn… Dat wil zeggen: het licht van het Evangelie heeft nadrukkelijk op hen geschenen.
En de hemelse gave gesmaakt hebben… Zo dichtbij is het geweest. Ze hebben het in hun mond geproefd. Ze hebben niet gegeten, ze zijn er niet één mee geworden, maar het was heel dichtbij.

En des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn… Opvallend dat hier niet het intieme woord voor gemeenschap gebruikt wordt, het intieme woord voor één zijn, maar een meer afstandelijk woord voor ‘metgezel zijn’, voor ‘partner in het werk’ zijn. Misschien hebben deze mensen wel tekenen en wonderen gedaan in Zijn Naam.

En gesmaakt hebben het goede Woord Gods en de krachten der toekomende eeuw… Die hebben ze geproefd en gesmaakt. Ze waren diep onder de indruk van de heerlijkheid van de hemel en van de verschrikkingen van de hel. Ze waren in beslag genomen door het
Woord, maar het woonde niet in hun hart.
En afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Na alles wat er was, zijn ze openlijk van het geloof afgevallen.

Want, zo staat er verder in Hebreeën 6: Want de aarde, die de regen, menigmaal op haar komende, indrinkt, en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen, door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding (6:7-8).
Het heeft vaak geregend. De aarde dronk die regen in, maar er kwamen distels uit de grond. Met andere woorden: hun leven droeg geen vrucht, dan de stekende vrucht van doorns en distels.

e. De zonde tegen de Heilige Geest is: expres
En, om niet meer te noemen, tot slot nog een vijfde Bijbeltekst: Hebreeën 10:26. Wanneer is er geen vergeving? Zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden.
Als wij willens zondigen: expres, kwaadaardig, gemeen, doortrapt publiek de Heilige Geest lasteren, dan is er geen vergeving.

Dit, zo zegt een zeker godgeleerde, is niet de zonde van een verbroken hart, maar een zonde die doorkankert in afvallige, trotse en hoogmoedige geesten.

Dus: Wanneer vergeeft God niet?
Dus deze onvergeeflijke lastering, is de zonde van iemand die (als we het allemaal samenvatten), van iemand die heel dichtbij geweest is (hij of zij heeft genade geproefd en gesmaakt), maar het geloof verloochend heeft, met alles gebroken heeft en afgevallen is van het christelijke geloof.

FAQ

Wat is de zonde tegen de Heilige Geest?

Deze onvergeeflijke lastering, is de zonde van iemand die heel dichtbij het ware geloof geweest is, maar dat geloof verloochend heeft, ervan afgevallen is en dat publiek lastert