Keert weder, afkerige kinderen – Jeremia 3 – audio

Keert weder, afkerige kinderen
Preek Jeremia 3:1: Men zegt: Zo een man zijn huisvrouw verlaat, en zij gaat van hem, en wordt eens anderen mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelve land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij, spreekt de HEERE.

LEESPREEK