Bewaar ze in Uw Naam · Johannes 17

Bewaar ze in Uw Naam
Preek Johannes 17:11: En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij.

Thema preek Johannes 17: Bewaar ze in Uw Naam

Hoe de Heere Jezus bidt:
1. Het gevaar dat Hij schetst
2. De eerbied die Hij uitstraalt
3. De vraag die Hij stelt
4. Het argument dat Hij gebruikt
5. Het verlangen dat Hij uitspreekt

PDF LEESPREEK

Preek Johannes 17: Bewaar ze in Uw Naam | ds. J. IJsselstein
Preek Johannes 17: Bewaar ze in Uw Naam | ds. J. IJsselstein

Schriftgedeelte over Bewaar ze in Uw Naam – Johannes 17:1-19:
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.
2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk dat Gij Mij gegeven hebt om te doen.
5 En nu, verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid die Ik bij U had eer de wereld was.
6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uwe, en Gij hebt Mij dezelve gegeven, en zij hebben Uw Woord bewaard.
7 Nu hebben zij bekend dat alles wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.
8 Want de woorden die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat Gij Mij gezonden hebt.
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uwe.
10 En al het Mijne is Uwe, en het Uwe is Mijne; en Ik ben in hen verheerlijkt.
11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij.
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.
13 Maar nu kom Ik tot U en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven.
14 Ik heb hun Uw Woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.
15 Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.
17 Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid.
18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.
19 En Ik heilig Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.

Links bij preek over Bewaar ze in Uw Naam – Johannes 17:
Heilige Geest overtuigt zonde (Johannes 16)
Indien u dan Mij zoekt (Johannes 18)
Het is volbracht (Johannes 19)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Johannes 17

TERUG LIJDENSTIJD | JOHANNES