Brede en smalle weg (Mattheüs 7)

Brede en smalle weg, van wijde en enge poort
Preek Mattheüs 7:13-14: Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan.
Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die dezelve vinden.

Thema preek: Brede en smalle weg, Wijde en enge poort

Op weg naar een andere wereld.
1. Twee poorten
2. Twee wegen
3. Twee eindbestemmingen
4. Een dringende raad

PDF LEESPREEK

Schriftlezing over Brede en smalle weg – Mattheüs 7 (1-14)
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.

Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren.

Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.
Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;
Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelve vinden.

inks bij preek Mattheüs 7: Enge poort, brede en smalle weg
Preek Mattheüs 7: bouwers huis op rots en zand
Preek Mattheüs 7: Bid, en u zal gegeven worden
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 7