Rijke jongeling (Mattheüs 19)

Rijke jongeling in gesprek met Jezus
Preek Mattheüs 19:16: En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?

Thema preek Mattheüs 19: Rijke jongeling in gesprek Jezus

Het gesprek tussen Jezus en de rijke jongeman
1. Wie hij is en wat hij vraagt
2. Wat Jezus hem antwoordt
3. Hoe het uiteindelijk afloopt

DOWNLOAD PDF

Schriftgedeelte Rijke jongeling in gesprek Jezus Mattheüs 19:16-26:
En ziet, er kwam een tot Hem (de rijke jongeling), en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe ?
En Hij zeide tot hem (de rijke jongeling): Wat noemt gij Mij goed ? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
Hij zeide tot Hem: Welke? En Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doden; gij zult geen overspel doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven;
Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
De (rijke) jongeling zeide tot Hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog ?
Jezus zeide tot hem (de rijke jongeling): Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.
Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen.
En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan.
En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods.
Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden ?
En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Links bij preek Mattheüs 19: Rijke jongeling in gesprek Jezus
– Preek: Gestorven aan de wet, Gode leven (Galaten 2)
Preek: Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Johannes 6)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 19