David en Bathseba, Nathan profeet (2 Samuël 12)

Bathseba en David, Nathan profeet: Gij zijt die man!
Preek 2 Samuël 12:7: Toen zeide Nathan tot David: Gij zijt die man!
Toen zeide David tot Nathan: Ik heb gezondigd tegen den HEERE!
En Nathan zeide tot David: De HEERE heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven.

Thema preek 2 Samuël 12: David en Bathseba, Nathan profeet

1. Verborgen en bestraft
2. Beleden en vergeven

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over David en Bathseba 2 Samuël 12:1-25:
En de HEERE zond Nathan tot David. (…) Toen zeide Nathan tot David: Gij zijt die man! Zo zegt de HEERE, de God Israëls: Ik heb u ten koning gezalfd over Israël, en Ik heb u uit Sauls hand gered;
En Ik heb u uws heren huis gegeven, daartoe uws heren vrouwen in uw schoot, ja, Ik heb u het huis van Israel en Juda gegeven; en indien het weinig is, Ik zou u al zulks en al zulks daartoe doen.
Waarom hebt gij dan het woord des HEEREN veracht, doende wat kwaad is in Zijn ogen? Gij hebt Uria, den Hethiet, met het zwaard verslagen, en zijn huisvrouw (Bathseba) hebt gij u ter vrouwe genomen; en hem hebt gij met het zwaard van de kinderen Ammons doodgeslagen.
Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid; daarom dat gij Mij veracht hebt, en de huisvrouw (Bathseba) van Uria, den Hethiet, genomen hebt, dat zij u ter vrouwe zij.

Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis, en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen, en zal haar aan uw naaste geven; die zal bij uw vrouwen liggen, voor de ogen dezer zon. Want gij hebt het in het verborgen gedaan; maar Ik zal deze zaak doen voor gans Israel, en voor de zon.
Toen zeide David tot Nathan: Ik heb gezondigd tegen den HEERE! En Nathan zeide tot David: De HEERE heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Nochtans, dewijl gij door deze zaak de vijanden des HEEREN grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon, die u geboren is, den dood sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis. En de HEERE sloeg het kind, dat de huisvrouw van Uria (Bathseba) David gebaard had, dat het zeer krank werd.

Links bij preek 2 Samuël 12: David, Nathan, Bathseba
Preek: De komst van profeet Elia (1 Koningen 17)
Preek: Elia bij beek Krith (1 Koningen 17)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 2 Samuël 12