Ik zal Mijn Geest uitstorten · Spreuken 1

Preek: Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten
Spreuken 1:22-23: Gij slechten, hoelang zult gij de slechtigheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten? Keert u tot Mijn bestraffing; zie, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.

Thema preek Spreuken 1:22-23: Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten

Vervulde profetie laatste dagen

De roep van de Opperste Wijsheid
1. Aan wie die roep gericht is
2. Wat die roep inhoudt
3. Wat het gevolg is van de reacties daarop

PDF LEESPREEK

Bijbelgedeelte bij Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten – Spreuken 1:20-32
20 De opperste Wijsheid roept overluid daarbuiten, Zij verheft Haar stem op de straten.
21 Zij roept in het voorste der woelingen; aan de deuren der poorten spreekt Zij Haar redenen in de stad.
22 Gij slechten, hoelang zult gij de slechtigheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten?
23 Keert u tot Mijn bestraffing; zie, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.
24 Dewijl Ik geroepen heb en gijlieden geweigerd hebt, Mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte,
25 En hebt al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild,
26 Zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten wanneer uw vreze komt.
27 Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting, en uw verderf aankomt als een wervelwind, wanneer u benauwdheid en angst overkomt,
28 Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden;
29 Daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben, en de vreze des HEEREN niet hebben verkoren.
30 Zij hebben in Mijn raad niet bewilligd, al Mijn bestraffing hebben zij versmaad.
31 Zo zullen zij eten van de vrucht huns wegs, en zich verzadigen met hun raadslagen.
32 Want de afkering der slechten zal hen doden, en de voorspoed der zotten zal hen verderven.
33 Maar die naar Mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads.

Links bij preek over Ik zal Mijn Geest uitstorten (Spreuken 1:22-23)
Judas vervangen door Matthias · Handelingen 1
Leven verborgen met Christus (Kolossenzen 3)
Wolkkolom en vuurkolom (Exodus 13)
Godvruchtige mannen en spotters · Handelingen 2 · Pinksteren
Lees meer:
– Kanttekeningen Spreuken 1

TERUG SPREUKEN