Ik zal Mijn Geest uitstorten · Preek Spreuken 1

Preek: Ik zal Mijn Geest uitstorten Spreuken 1:22-23:
Gij slechten, hoelang zult gij de slechtigheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten? Keert u tot Mijn bestraffing; zie, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.

PDF LEESPREEK

YouTube player
preek: Ik zal Mijn Geest uitstorten

SCHRIFTLEZING Spreuken 1

15 Mijn zoon, wandel niet met hen op den weg; weer uw voet van hun pad.
16 Want hun voeten lopen ten boze, en zij haasten zich om bloed te storten.
17 Zekerlijk, het net wordt tevergeefs gespreid voor de ogen van allerlei gevogelte;
18 En dezen loeren op hun eigen bloed, en versteken zich tegen hun zielen.
19 Zo zijn de paden van een iegelijk die gierigheid pleegt; zij zal de ziel van haar meesters vangen.

20 De opperste Wijsheid roept overluid daarbuiten, Zij verheft Haar stem op de straten.
21 Zij roept in het voorste der woelingen; aan de deuren der poorten spreekt Zij Haar redenen in de stad.
22 Gij slechten, hoelang zult gij de slechtigheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten?
23 Keert u tot Mijn bestraffing; zie, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.

24 Dewijl Ik geroepen heb en gijlieden geweigerd hebt, Mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte,
25 En hebt al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild,
26 Zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten wanneer uw vreze komt.