Medicijnmeester niet nodig? (Lukas 5)

Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node
Preek Lukas 5:31: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester (de dokter) niet van node (niet nodig), maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.

Thema preek Lukas 5: MedicijnmeesterDe hemelse Dokter
De hemelse Dokter
1. Ziek zijn
2. Een dokter nodig hebben

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Medicijnmeester niet nodig?Lukas 5:27-32: 
En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij.
En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem.
En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en er was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten.
En hun Schriftgeleerden en de Farizee├źn murmureerden tegen Zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren?
En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.
Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.

En zij zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals, en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der Farizeen, maar de Uwe eten en drinken? Doch Hij zeide tot hen: Kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de Bruidegom bij hen is, doen vasten?
Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen.
En Hij zeide ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed; anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude, en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen.
En niemand doet nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo zal de nieuwe wijn de leder zakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort worden, en de leder zakken zullen verderven.
Maar nieuwen wijn moet men in nieuwe leder zakken doen, en zij worden beide te zamen behouden. En niemand, die ouden drinkt, begeert terstond nieuwen; want hij zegt: De oude is beter

Links bij preek Lukas 5: De hemelse Dokter – Medicijnmeester
Preek Markus 5: Bloed vloeiende vrouw
Preek Lukas 9: Hoe Jezus volgen
Preek Handelingen 9: Saulus van Tarsen
Preek Lukas 2: Besnijdenis van Jezus
Ik ben niet waardig (Lukas 7)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 5