Och, dat U hemelen scheurde (Jesaja 64) – biddag

Och, dat U de hemel scheurde
Preek Jesaja 64: Och, dat Gij de hemelen scheurde, dat Gij nederkwam, dat de bergen van Uw aangezicht vervloten. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed.

Thema preek Jesaja 64: Och, dat U de hemel scheurde (biddag)

Het gebed van Jesaja
1. Herinnering aan Gods trouw (63:7-11a)
2. Klacht om Gods verberging (63:11b-19)
3. Roep om Gods ingrijpen (64:1-5)
4. Belijdenis onze rechteloosheid (64:6-7)
5. Beroep op Vaderschap God (64:8-12)

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst:
Psalm 106:4
HC Zondag 45, vraag/antwoord 116, 117
Psalm 80:5
Lezen Jesaja 63:7-64:12
Psalm 25:1,3,10
Psalm 89:14
Psalm 143:11

Schriftlezing over Och, dat U de hemel scheurde Jesaja 64:1-12
Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw aangezicht vervloten;
Gelijk een smeltvuur brandt, en het vuur de wateren doet opbobbelen, om Uw Naam aan Uw wederpartijders bekend te maken! Laat alzo de heidenen voor Uw aangezicht beven.
Toen Gij vreselijke dingen deedt, die wij niet verwachtten; Gij kwaamt neder, van Uw aangezicht vervloten de bergen.
Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve Gij, o God! wat Hij doen zal dien, die op Hem wacht.
Gij ontmoet den vrolijke, en die gerechtigheid doet dengenen, die Uwer gedenken op Uw wegen; zie, Gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben; in dezelve is de eeuwigheid, opdat wij behouden wierden.
Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.
En er is niemand, die Uw Naam aanroept, die zich opwekt, dat hij U aangrijpe; want Gij verbergt Uw aangezicht voor ons, en Gij doet ons smelten, door middel van onze ongerechtigheden.
Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn Uwer handen werk.
HEERE! wees niet zo zeer verbolgen, en gedenk niet eeuwiglijk der ongerechtigheid; zie, aanschouw toch, wij allen zijn Uw volk.
Uw heilige steden zijn een woestijn geworden, Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting.
Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders U loofden, is met vuur verbrand; en al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden.
HEERE! zoudt Gij U over deze dingen inhouden, zoudt Gij stilzwijgen, en ons zozeer bedrukken?

Links bij preek Jesaja 64: Och, dat U de hemel scheurde (biddag
Andere biddagpreken
Preek Haggai 1: Stel uw hart op uw wegen
Preek Psalm 127: Twee manieren van leven
Preek Daniël 9: Het gebed van Daniël
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Jesaja 64