Ikabod, eer weggevoerd (1 Samuël 4)

Stervende vrouw Pinehas noemt zoon: Ikabod, eer is weggevoerd
Preek 1 Samuel 4: En omtrent den tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen, die bij haar stonden: Vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet, en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongsken Ikabod, zeggende: De eer is weggevoerd uit Israel!

Thema preek 1 Samuël 4: Ikabod, de eer is weggevoerd

Ikabod, de eer is weggevoerd
1. Grote zonde (1-11) – de ark wordt meegenomen in de oorlog
2. Groot verdriet (12-22) – de vrouw van Pinehas sterft tijdens de geboorte van Ikabod

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Ikabod, de eer is weggevoerd – 1 Samuël 4:
Toen liep er een Benjaminiet uit de slagorden, en kwam te Silo denzelfden dag; en zijn klederen waren gescheurd, en er was aarde op zijn hoofd.
En als hij kwam, ziet, zo zat Eli op een stoel aan de zijde van den weg, uitziende; want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Als die man kwam, om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad.
En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij: Wat is de stem dezer beroerte? Toen haastte zich die man, en hij kwam en boodschapte het aan Eli.

En die man zeide tot Eli: Ik ben het, die uit de slagorden kom, en ik ben heden uit de slagorden gevloden. Hij dan zeide: Wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij, die de boodschap bracht, en zeide: Israel is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen, en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied; daarenboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven, en de ark Gods is genomen.

En het geschiedde, als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van den stoel af, aan de zijde der poort, en brak den nek, en stierf; want de man was oud en zwaar; en hij richtte Israël veertig jaren.
En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinehas, was bevrucht, zij zou baren; als deze de tijding hoorde, dat de ark Gods genomen was, en haar schoonvader gestorven was, en haar man, zo kromde zij zich, en baarde; want haar weeen overvielen haar.

En omtrent den tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen, die bij haar stonden: Vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet, en nam het niet ter harte.
En zij noemde het jongsken Ikabod, zeggende: De eer is weggevoerd uit Israel! Omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haars schoonvaders en haars mans wil.
En zij zeide: De eer is gevankelijk weggevoerd uit Israel, want de ark Gods is genomen.

Links bij preek over 1 Samuël 4: Ikabod, de eer is weggevoerd
Preek: Roeping Samuël, God roept (1 Samuël 3)
Preek: Ark en koeien naar Beth Semes (1 Samuël 5-6)
Meer lezen:
– Kanttekeningen 1 Samuel 4