Indien u dan Mij zoekt (Johannes 18)

Indien u Mij zoekt, laat dezen heengaan
Preek Johannes 18: Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij ? En zij zeiden: Jezus den Nazarener.
Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.

Thema preek Johannes 18: Indien u dan Mij zoekt

1. Een vrijwillige Arrestant
2. Een verharde verrader
3. Vrijgelaten gevangenen

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst:
Psalm 92:1
Tien Geboden: 9
Lezen Johannes 18:1-9
Psalm 40:3,4
Psalm 2:6
Psalm 146:5

Schriftgedeelte over Indien u dan Mij zoekt Johannes 18:1-9:
Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welken Hij ging, en Zijn discipelen.
En Judas, die Hem verried, wist ook die plaats, dewijl Jezus aldaar dikwijls vergaderd was geweest met Zijn discipelen.
Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en Farizeen, kwam aldaar met lantaarnen, en fakkelen, en wapenen.
Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zeide tot hen: Wie zoekt gij ?
Zij antwoordden Hem: Jezus den Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verried, stond ook bij hen.
Als Hij dan tot hen zeide: Ik ben het; gingen zij achterwaarts, en vielen ter aarde.
Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij ? En zij zeiden: Jezus den Nazarener.
Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.
Opdat het woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had: Uit degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.

Links bij preek Johannes 20: Indien gij dan Mij zoekt…
– Preek: De zalving door Maria in Bethanië (Mattheus 26)
Preek: Bewaar ze in Uw Naam (Johannes 17)
– Preek: Simon van Cyrene (Lukas 23)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Johannes 18