Instelling Heilig Avondmaal (Mattheüs 26) – Avondmaal

De instelling van het Heilig Avondmaal
Preek Mattheüs 26:26-28: En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

Thema avondmaalspreek Mattheüs 26: Instelling van het Heilig Avondmaal
Brood en wijn, teken en zegel, van…
1. Christus’ gebroken lichaam
2. Zijn vergoten bloed

Schriftgedeelte over Instelling Heilig AvondmaalMattheüs 26:26-30:
En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.
En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit;
Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.
En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders.
En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.

Links bij preek over Mattheüs 26: Instelling van het Heilig Avondmaal
Andere lijdenspreken bij Heilig Avondmaal:
Preek Jesaja 53: Als lam ter slachting geleid
Preek Mattheüs 27: Waarom hebt U Mij verlaten?
Preek Lukas 23: Teken gescheurde voorhangsel
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 26