Alzo lief God wereld gehad (Johannes 3:16) – kerst

Alzo lief God wereld gehad
Preek Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Thema preek Johannes 3:16: Alzo lief heeft God de wereld gehad

Het allergrootste en allermooiste cadeau
1. Wie geeft het?
2. Aan wie?
3. Wat is het?
4. Wat is de bedoeling ervan?

PDF

Schriftgedeelte over Alzo lief heeft God de wereld gehad: Johannes 3:16
En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden;
Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.
Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? (…)

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gijlieden neemt Onze getuigenis niet aan.
Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen?
En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

Links bij preek Johannes 3:16: Alzo lief heeft God de wereld gehad
Preek: Rachel en kindermoord Bethlehem (Mattheüs 2)
Preek: En zij baarde haar eerstgeboren Zoon
Preek: Gekomen Zijne, niet aangenomen (Johannes 1) – kerst
Preek: Hij moet wassen, ik minder worden (Johannes 3)
Lees meer:
Kanttekeningen bij Johannes 3:16
– Wikipedia: Johannes 3:16

TERUG KERST | JOHANNES