/ Preek Kerst

Preek Kerst

Preek Kerst: kerst preken gaan over de geboorte van de Heere Jezus Christus in Bethlehem.
Bent u op zoek naar een preek voor een andere periode in het kerkelijke jaar dan kerst, maar dan hieronder uw keuze:

Wijzen uit Oosten (Mattheüs 2) – kerst

Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden?

Herders gaan heen Bethlehem (Lukas 2) – kerst

In het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

Gekomen Zijne, niet aangenomen (Johannes 1) – kerst

Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Zaligmakende genade Gods verschenen (Titus 2) – kerst

Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus