/ / Judas vervangen door Matthias (Handelingen 1)

Judas vervangen door Matthias (Handelingen 1)

Preek Judas vervangen door Matthias
Handelingen 1:20: Want er staat geschreven in het boek der Psalmen: Zijn (Judas’) woonstede worde woest, en er zij niemand die in dezelve wone; en: Een ander neme zijn opzienersambt.

Thema preek Judas vervangen door Matthias

De Schriften zijn en worden vervuld:
1. Wat betreft Judas
2. Wat betreft zijn opvolging

PDF LEESPREEK

Preek ds. J. IJsselstein - Handelingen 1:15-26: Judas vervangen door Matthias
Preek ds. J. IJsselstein – Handelingen 1:15-26: Judas vervangen door Matthias

Schriftgedeelte preek Judas vervangen Matthias – Handelingen 1:15-26:

15 En in dezelve dagen stond Petrus op in het midden der discipelen, en sprak (er was nu een schare bijeen van omtrent honderd en twintig personen):
16 Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen;
17 Want hij was met ons gerekend en had het lot dezer bediening verkregen.
18 Deze (Judas) dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts over gevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort.
19 En het is bekend geworden allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is een akker des bloeds.
20 Want er staat geschreven in het boek der Psalmen: Zijn woonstede worde woest, en er zij niemand die in dezelve wone; en: Een ander neme zijn opzienersambt.
21 Het is dan nodig, dat van de mannen die met ons omgegaan hebben al den tijd in welken de Heere Jezus onder ons in- en uitgegaan is,
22 Beginnende van den doop van Johannes, tot den dag toe in welken Hij van ons opgenomen is, een derzelve met ons getuige worde van Zijn opstanding.
23 En zij stelden er twee, Jozef genaamd Bársabas, die toegenaamd was Justus, en Matthías.
24 En zij baden en zeiden: Gij Heere, Gij Kenner der harten van allen, wijs van deze twee een aan, dien Gij uitverkoren hebt
25 Om te ontvangen het lot dezer bediening en des apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heenging in zijn eigen plaats.
26 En zij wierpen hun loten; en het lot viel op Matthías, en hij werd met gemene toestemming tot de elf apostelen gekozen.

Zonen en dochters zullen profeteren (Handelingen 2) 
Pinkstertekenen: wind, vuur, talen (Handelingen 2)
Opgenomen in de hemel (Handelingen 1)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Handelingen 1

TERUG HANDELINGEN | WEESZONDAG