Kinderen markt fluit gespeeld (Mattheüs 11)

Kinderen op markt fluit gespeeld, klaagliederen gezongen
Preek Mattheüs 11:16-19: Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend.

DOWNLOAD PDF

Thema: Kinderen markt fluit gespeeld, klaagliederen gezongen

Gelijkenis van op markt spelende kinderen
1. Het beeld van de gelijkenis
2. De betekenis van het beeld in de gelijkenis

Schriftlezing Mattheüs 11

Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen en zeggen:
Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend.
Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel.
De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen.

Citaat Ds. H. Hofman sr.

Gemeente, er is op de fluit van het evangelie gespeeld en zij hebben gedanst. Dan is de toepassing van de borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus: Maar het vrome volk, in U verheugd, zal huppelen van zielevreugd. Daar wordt hun wens verkregen.

Er is een volk, gemeente, dat danst van blijdschap als zij de zonden mogen zien gelegd op de sterke schouders van de stervende Christus. Als zij hun schuld en ongerechtigheid verzoend zien aan het vloekhout op Golgotha. Ja, zij hebben gedanst, verheugd in de Zaligmaker Jezus Christus. We lezen van de herders dat zij met haast kwamen, en zij vonden Maria en Jozef en het Kindeke. Door de armen des geloofs hebben zij Hem omhelsd als hun Zaligmaker en Verlosser.

Dat is nu het vertroostende in het woordje ‘doch’. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen. Er is een volk op de wereld dat Hem erkend heeft. Voor hen was Johannes niet te zwaar en was Jezus niet te licht. Zijn lijden en sterven is de weg der gerechtigheid, om door Hem het leven te ontvangen. Dan is het zwaard van Johannes niet te scherp en is ook de balsem van het evangelie niet te zacht. Dan wordt het ervaren: Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.