Elia, de Thisbiet (1 Koningen 16-17)

De komst van de profeet Elia, de Thisbiet
Preek 1 Koningen 17:1: En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de HEERE, de God Israels, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!

Thema preek 1 Koningen 17 (1): Komst profeet Elia, de Thisbiet

De komst van de profeet Elia
1. Een tijd vol afval (16:29-34)
2. Een stem vol kracht (17:1)

DOWNLOAD PDF

Schriftlezing 1 Koningen 16:29-17:1
En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israel, in het acht en dertigste jaar van Asa, den koning van Juda; en Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israel, te Samaria, twee en twintig jaren.
En Achab, den zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN, meer dan allen, die voor hem geweest waren. (In die tijd komt Elia, de Thisbiet)
En het geschiedde (was het een lichte zaak, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat ?), dat hij nog ter vrouwe nam Izebel, de dochter van Eth-baal, den koning der Sidoniers, en heenging, en diende Baal, en boog zich voor hem. En hij richtte voor Baal een altaar op, in het huis van Baal, hetwelk hij te Samaria gebouwd had. (Het tekent de tijd van Elia, de Thisbiet)

Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed, om den HEERE, den God Israels, tot toorn te verwekken, dan alle koningen van Israel, die voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel, de Betheliet, Jericho; op Abiram, zijn eerstgeborenen zoon, heeft hij haar gegrondvest, en op Segub, zijn jongsten zoon, heeft hij haar poorten gesteld; naar het woord des HEEREN, dat Hij door den dienst van Jozua, den zoon van Nun, gesproken had.

En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de HEERE, de God Israels, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!

Links bij preek 1 Koningen 17: Komst Elia, de Thisbiet
Preek: Elia bij beek Krith (1 Koningen 17)
Preek: Elia bij weduwe Zarfath (1 Koningen 17)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 1 Koningen 16-17

TERUG 1 KONINGEN