Josia, wetboek en reformatie (2 Koningen 22) – kerkhervorming

Josia, wetboek en reformatie
Preek 2 Koningen 22:19: Toen zeide de hogepriester Hilkia tot Safan, den schrijver: Ik heb het wetboek in het huis des HEEREN gevonden; en Hilkia gaf dat boek aan Safan, die las het. Daarna kwam Safan, de schrijver, tot den koning Josia.

Thema preek 2 Koningen 22: Josia, wetboek en reformatie

Restauratie of Reformatie
1. Vervallen tijd
2. Verborgen werk
3. Vergeten wetboek
4. Vernederd hart

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Josia, wetboek en reformatie: 2 Koningen 22:
Josia was acht jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde een en dertig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Jedida, een dochter van Adaja, van Bozkath.
En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN; en hij wandelde in al den weg van zijn vader David, en week niet af ter rechter hand noch ter linkerhand (…).

Toen zeide de hogepriester Hilkia tot Safan, den schrijver: Ik heb het wetboek in het huis des HEEREN gevonden; en Hilkia gaf dat boek aan Safan, die las het.
Daarna kwam Safan, de schrijver, tot den koning, en bracht den koning bescheid weder, en hij zeide: Uw knechten hebben het geld, dat in het huis gevonden was, samengebracht, en hebben het gegeven in de hand der verzorgers van het werk, die besteld waren over het huis des HEEREN.
Ook gaf Safan, de schrijver, den koning te kennen, zeggende: De priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las dat voor het aangezicht des konings.

Het geschiedde nu, als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen scheurde.
En de koning gebood Hilkia, den priester, en Ahikam, den zoon van Safan, en Achbor, den zoon van Michaja, en Safan, den schrijver, en Asaja, den knecht des konings, zeggende:
Gaat henen, vraagt den HEERE voor mij, en voor het volk, en voor het ganse Juda, over de woorden dezes boeks, dat gevonden is; want de grimmigheid des HEEREN is groot, dewelke tegen ons aangestoken is, omdat onze vaderen niet gehoord hebben naar de woorden dezes boeks, om te doen naar al wat voor ons geschreven is.

Links bij preek 2 Koningen 22: Josia, wetboek en reformatie
Preek: Rechtvaardiging goddeloze (Romeinen 3)
Preek: Elisa slaat water mantel Elia (2 Koningen 2)
Preek: Weduwe en olie in lege vaten (2 Koningen 4)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 2 Koningen 22