Lijden als christen om Naam Christus (1 Petrus 4)

Lijden als christen, om Christus
Preek 1 Petrus 4:12-19: Indien gij gesmaad wordt om de Naam van Christus, zo zijt gij zalig.

Thema preek 1 Petrus 4: Lijden als christen om Naam Christus

Lijden om de Naam van Christus
1. Wat we mogen verwachten
2. Wat we mogen doen

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Lijden als christen 1 Petrus 4:12-19
Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame;
Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.
Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.
Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit;
Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele.
Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?
En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?
Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij hun zielen Hem, als den getrouwen Schepper, bevelen met weldoen.

Links bij preek over 1 Petrus 4: Lijden als christen om Naam Christus
Andere preken voor lijdenstijd
Preek Markus 14: Het zwijgende Godslam
Preek 1 Johannes 1: Bloed Jezus Christus reinigt alle zonde
Preek Hebreeën 11: De keus van Mozes
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 1 Petrus 4