Bekering moordenaar kruis (Lukas 23) – Goede Vrijdag

De bekering van de moordenaar aan het kruis
Preek Lukas 23:33-43: En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw koninkrijk zult gekomen zijn.

Thema preek Lukas 23: Bekering moordenaar aan kruis

De bekering van een van de twee kwaaddoeners
1. Het grote gevaar van uitstel van bekering
2. Het onbegrijpelijke wonder van genade en vergeving.

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst:
Psalm 32:3
NGB 21
Psalm 86:3
Lezen Lukas 24:33-43
Psalm 38:1,4,6,18,22
Psalm 95:5
Psalm 25:3

Schriftgedeelte over Bekering moordenaar kruis
Lukas 23:33-43:
En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde.
En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.
En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten Hem, zeggende: Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.
En ook de krijgsknechten, tot Hem komende, bespotten Hem, en brachten Hem edik;
En zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven.
En er was ook een opschrift boven Hem geschreven, met Griekse, en Romeinse en Hebreeuwse letters: DEZE IS DE KONING DER JODEN.
En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.
Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt ?
En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

Links bij preek Lukas 23: Bekering moordenaar kruis
Andere preken voor Goede Vrijdag
Preek Zacharia 12: De doorstoken Middelaar
Preek Johannes 19: Stervende Zaligmaker en stervende moordenaar
Preek Johannes 19: Het is volbracht
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 23