Zonder bruiloftskleed (Mattheüs 22) – voorbereiding

De koning ingegaan zag mens, zonder bruiloftskleed
Preek Mattheüs 22:11: En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed.

Thema preek Mattheüs 22: Gelijkenis bruiloft, zonder bruiloftskleed

Komen zonder bruiloftskleed
1. Afschuwelijke arrogantie
2. Zekere ontmaskering
3. Verschrikkelijke straf

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Zonder bruiloftskleed – Mattheüs 22:1-14:
En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had;
En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen.
Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft.
Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.

En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doodden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken.
Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft.
En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.

En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed;
En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde.
Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Links bij preek Mattheüs 22: Gelijkenis bruiloft, zonder bruiloftskleed
Gelijkenis wijze en dwaze maagden (Preek Mattheüs 25)
Genezing schoonmoeder Petrus (Preek Markus 1)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 22